Usage statistics for wester-cad.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2019
Erstellt am 01-Sep-2019 00:04 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2019
Summe Anfragen 16714
Summe Dateien 6694
Summe Seiten 13331
Summe Besuche 3264
Total kB Files 50151
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3200
Summe unterschiedlicher URLs 68
Summe unterschiedlicher Verweise 163
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 664
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 22 697
Anfragen pro Tag 539 1353
Dateien pro Tag 215 810
Seiten pro Tag 430 1232
Sites per Day 103 253
Besuche pro Tag 105 277
kB Files per Day 1618 5494
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 40,05% 6694
Code 302 - Found 0,13% 22
Code 404 - Not Found 59,82% 9998

Tages-Statistik im Monat August 2019

Tages-Statistik im Monat August 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 496 2,97% 112 1,67% 338 2,54% 100 3,06% 189 5,91% 1385 2,76%
2 269 1,61% 49 0,73% 200 1,50% 116 3,55% 115 3,59% 166 0,33%
3 1353 8,10% 84 1,25% 1232 9,24% 104 3,19% 158 4,94% 2050 4,09%
4 463 2,77% 63 0,94% 292 2,19% 108 3,31% 193 6,03% 302 0,60%
5 391 2,34% 43 0,64% 296 2,22% 110 3,37% 110 3,44% 242 0,48%
6 511 3,06% 58 0,87% 417 3,13% 99 3,03% 120 3,75% 869 1,73%
7 336 2,01% 27 0,40% 280 2,10% 162 4,96% 166 5,19% 196 0,39%
8 489 2,93% 101 1,51% 346 2,60% 103 3,16% 165 5,16% 1573 3,14%
9 377 2,26% 68 1,02% 268 2,01% 90 2,76% 118 3,69% 1082 2,16%
10 425 2,54% 30 0,45% 305 2,29% 91 2,79% 155 4,84% 256 0,51%
11 409 2,45% 92 1,37% 340 2,55% 114 3,49% 107 3,34% 705 1,41%
12 293 1,75% 49 0,73% 238 1,79% 154 4,72% 144 4,50% 610 1,22%
13 416 2,49% 115 1,72% 249 1,87% 94 2,88% 174 5,44% 1495 2,98%
14 281 1,68% 35 0,52% 154 1,16% 95 2,91% 159 4,97% 176 0,35%
15 243 1,45% 37 0,55% 159 1,19% 86 2,63% 110 3,44% 159 0,32%
16 222 1,33% 26 0,39% 122 0,92% 76 2,33% 130 4,06% 136 0,27%
17 292 1,75% 40 0,60% 171 1,28% 95 2,91% 153 4,78% 585 1,17%
18 381 2,28% 91 1,36% 290 2,18% 110 3,37% 140 4,38% 1416 2,82%
19 317 1,90% 58 0,87% 201 1,51% 76 2,33% 129 4,03% 281 0,56%
20 390 2,33% 147 2,20% 265 1,99% 93 2,85% 141 4,41% 799 1,59%
21 432 2,58% 226 3,38% 313 2,35% 92 2,82% 137 4,28% 1330 2,65%
22 691 4,13% 344 5,14% 567 4,25% 106 3,25% 153 4,78% 3172 6,33%
23 618 3,70% 340 5,08% 539 4,04% 106 3,25% 106 3,31% 2144 4,28%
24 865 5,18% 596 8,90% 773 5,80% 130 3,98% 111 3,47% 3602 7,18%
25 497 2,97% 175 2,61% 396 2,97% 104 3,19% 123 3,84% 1503 3,00%
26 1059 6,34% 810 12,10% 909 6,82% 95 2,91% 114 3,56% 5494 10,95%
27 589 3,52% 384 5,74% 494 3,71% 76 2,33% 132 4,12% 2344 4,67%
28 1156 6,92% 663 9,90% 1036 7,77% 277 8,49% 253 7,91% 4042 8,06%
29 757 4,53% 558 8,34% 648 4,86% 66 2,02% 139 4,34% 3339 6,66%
30 862 5,16% 617 9,22% 754 5,66% 80 2,45% 128 4,00% 4767 9,51%
31 834 4,99% 656 9,80% 739 5,54% 76 2,33% 122 3,81% 3932 7,84%

Stunden-Statistik im Monat August 2019

Stunden-Statistik im Monat August 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 20 649 3,88% 12 397 5,93% 15 488 3,66% 78 2415 4,82%
1 23 715 4,28% 9 309 4,62% 19 590 4,43% 95 2933 5,85%
2 20 650 3,89% 9 308 4,60% 17 533 4,00% 68 2104 4,19%
3 22 682 4,08% 8 271 4,05% 17 540 4,05% 54 1680 3,35%
4 27 840 5,03% 10 322 4,81% 21 680 5,10% 75 2332 4,65%
5 43 1362 8,15% 10 310 4,63% 39 1213 9,10% 73 2276 4,54%
6 18 566 3,39% 8 273 4,08% 14 447 3,35% 49 1525 3,04%
7 25 789 4,72% 7 247 3,69% 22 698 5,24% 51 1590 3,17%
8 20 639 3,82% 9 280 4,18% 14 458 3,44% 66 2060 4,11%
9 21 675 4,04% 9 304 4,54% 17 542 4,07% 90 2790 5,56%
10 20 620 3,71% 8 276 4,12% 15 474 3,56% 64 1981 3,95%
11 27 843 5,04% 12 386 5,77% 22 697 5,23% 100 3105 6,19%
12 21 658 3,94% 7 246 3,67% 15 486 3,65% 60 1850 3,69%
13 25 792 4,74% 10 313 4,68% 20 650 4,88% 95 2956 5,89%
14 21 653 3,91% 7 226 3,38% 17 531 3,98% 75 2335 4,66%
15 18 558 3,34% 6 196 2,93% 12 384 2,88% 38 1171 2,33%
16 22 689 4,12% 6 216 3,23% 17 535 4,01% 49 1521 3,03%
17 21 677 4,05% 6 194 2,90% 16 507 3,80% 37 1144 2,28%
18 22 693 4,15% 8 248 3,70% 16 524 3,93% 62 1924 3,84%
19 17 532 3,18% 6 186 2,78% 12 385 2,89% 37 1148 2,29%
20 17 535 3,20% 7 237 3,54% 13 411 3,08% 48 1490 2,97%
21 20 621 3,72% 9 294 4,39% 16 507 3,80% 63 1957 3,90%
22 23 743 4,45% 11 368 5,50% 19 598 4,49% 135 4187 8,35%
23 17 533 3,19% 9 287 4,29% 14 453 3,40% 54 1675 3,34%

Top 15 von 68 URLs
# Anfragen kB F URL
1 4765 28,51% 29345 58,51% /stats/
2 1369 8,19% 933 1,86% /
3 50 0,30% 1487 2,96% /stats/usage_201905.html
4 47 0,28% 1477 2,95% /stats/usage_201907.html
5 45 0,27% 1084 2,16% /stats/usage_201906.html
6 38 0,23% 737 1,47% /stats/usage_201908.html
7 34 0,20% 186 0,37% /phpmyadmin/
8 30 0,18% 569 1,14% /phpmyadmin/js/messages.php
9 30 0,18% 77 0,15% /phpmyadmin/js/whitelist.php
10 29 0,17% 7179 14,32% /phpmyadmin/js/get_scripts.js.php
11 28 0,17% 764 1,52% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
12 26 0,16% 174 0,35% /phpmyadmin/js/get_image.js.php
13 24 0,14% 13 0,03% /phpmyadmin/url.php
14 16 0,10% 13 0,03% /phpmyadmin/themes/svg_gradient.php
15 10 0,06% 63 0,13% /phpmyadmin/themes/pmahomme/jquery/jquery-ui-1.9.2.custom.css

Top 10 von 68 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 4765 28,51% 29345 58,51% /stats/
2 29 0,17% 7179 14,32% /phpmyadmin/js/get_scripts.js.php
3 50 0,30% 1487 2,96% /stats/usage_201905.html
4 47 0,28% 1477 2,95% /stats/usage_201907.html
5 45 0,27% 1084 2,16% /stats/usage_201906.html
6 1369 8,19% 933 1,86% /
7 28 0,17% 764 1,52% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
8 38 0,23% 737 1,47% /stats/usage_201908.html
9 30 0,18% 569 1,14% /phpmyadmin/js/messages.php
10 34 0,20% 186 0,37% /phpmyadmin/

Top 10 von 14 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1369 8,19% 573 88,56% /
2 4765 28,51% 29 4,48% /stats/
3 50 0,30% 9 1,39% /stats/usage_201905.html
4 45 0,27% 7 1,08% /stats/usage_201906.html
5 16 0,10% 6 0,93% /phpmyadmin/themes/svg_gradient.php
6 47 0,28% 6 0,93% /stats/usage_201907.html
7 34 0,20% 4 0,62% /phpmyadmin/
8 38 0,23% 4 0,62% /stats/usage_201908.html
9 30 0,18% 3 0,46% /phpmyadmin/js/whitelist.php
10 24 0,14% 2 0,31% /phpmyadmin/url.php

Top 10 von 14 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1369 8,19% 656 85,75% /
2 4765 28,51% 49 6,41% /stats/
3 50 0,30% 9 1,18% /stats/usage_201905.html
4 38 0,23% 9 1,18% /stats/usage_201908.html
5 45 0,27% 8 1,05% /stats/usage_201906.html
6 16 0,10% 7 0,92% /phpmyadmin/themes/svg_gradient.php
7 34 0,20% 6 0,78% /phpmyadmin/
8 47 0,28% 6 0,78% /stats/usage_201907.html
9 29 0,17% 3 0,39% /phpmyadmin/js/get_scripts.js.php
10 30 0,18% 3 0,39% /phpmyadmin/js/messages.php

Top 30 von 3200 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 2294 13,73% 2294 34,27% 14293 28,50% 5 0,15% 2.61.98.183
2 1690 10,11% 1690 25,25% 10527 20,99% 6 0,18% 2.61.110.179
3 726 4,34% 8 0,12% 441 0,88% 323 9,90% 66.249.64.183
4 702 4,20% 9 0,13% 427 0,85% 312 9,56% 66.249.64.181
5 691 4,13% 5 0,07% 420 0,84% 318 9,74% 66.249.64.185
6 476 2,85% 476 7,11% 2964 5,91% 4 0,12% 2.61.169.211
7 301 1,80% 2 0,03% 176 0,35% 1 0,03% 144.76.29.148
8 301 1,80% 0 0,00% 166 0,33% 1 0,03% 88.198.69.233
9 299 1,79% 0 0,00% 165 0,33% 1 0,03% 148.251.131.16
10 254 1,52% 127 1,90% 159 0,32% 113 3,46% 163.172.105.148
11 193 1,15% 0 0,00% 107 0,21% 88 2,70% 216.244.66.248
12 167 1,00% 89 1,33% 2480 4,94% 2 0,06% 62.138.24.40
13 166 0,99% 88 1,31% 2481 4,95% 2 0,06% 188.138.41.207
14 166 0,99% 88 1,31% 2478 4,94% 2 0,06% 85.25.71.197
15 162 0,97% 17 0,25% 632 1,26% 1 0,03% 78.46.37.41
16 120 0,72% 2 0,03% 73 0,15% 64 1,96% 66.249.76.153
17 115 0,69% 2 0,03% 70 0,14% 60 1,84% 66.249.76.151
18 97 0,58% 0 0,00% 59 0,12% 55 1,69% 66.249.76.149
19 90 0,54% 90 1,34% 560 1,12% 1 0,03% 2.61.103.184
20 86 0,51% 0 0,00% 48 0,09% 1 0,03% 144.76.120.197
21 82 0,49% 43 0,64% 1230 2,45% 1 0,03% 188.138.41.173
22 78 0,47% 40 0,60% 203 0,40% 1 0,03% 82.80.249.212
23 78 0,47% 39 0,58% 163 0,32% 1 0,03% 88.198.55.242
24 68 0,41% 12 0,18% 44 0,09% 8 0,25% 162.220.162.10
25 68 0,41% 22 0,33% 125 0,25% 5 0,15% 46.4.64.73
26 67 0,40% 0 0,00% 41 0,08% 33 1,01% 66.249.64.127
27 67 0,40% 1 0,01% 41 0,08% 39 1,19% 66.249.64.161
28 65 0,39% 25 0,37% 133 0,26% 1 0,03% 37.17.172.132
29 64 0,38% 0 0,00% 35 0,07% 2 0,06% 144.76.60.198
30 62 0,37% 1 0,01% 38 0,08% 38 1,16% 66.249.64.164

Top 10 von 3200 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 2294 13,73% 2294 34,27% 14293 28,50% 5 0,15% 2.61.98.183
2 1690 10,11% 1690 25,25% 10527 20,99% 6 0,18% 2.61.110.179
3 476 2,85% 476 7,11% 2964 5,91% 4 0,12% 2.61.169.211
4 166 0,99% 88 1,31% 2481 4,95% 2 0,06% 188.138.41.207
5 167 1,00% 89 1,33% 2480 4,94% 2 0,06% 62.138.24.40
6 166 0,99% 88 1,31% 2478 4,94% 2 0,06% 85.25.71.197
7 82 0,49% 43 0,64% 1230 2,45% 1 0,03% 188.138.41.173
8 162 0,97% 17 0,25% 632 1,26% 1 0,03% 78.46.37.41
9 60 0,36% 23 0,34% 587 1,17% 2 0,06% 193.196.11.188
10 90 0,54% 90 1,34% 560 1,12% 1 0,03% 2.61.103.184

Top 30 von 163 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10911 65,28% - (Direct Request)
2 410 2,45% http://ant21.ru
3 396 2,37% http://gselin.ru
4 321 1,92% http://labotek.ru
5 314 1,88% http://startupmechanics.in
6 312 1,87% http://dinardiscussions.com
7 300 1,79% http://chrisember.com
8 298 1,78% http://russkaya-storona.ru
9 292 1,75% http://turkaschool.ru
10 291 1,74% http://inno-fit.ru
11 291 1,74% http://kellyinspectioninc.com
12 282 1,69% http://mark-2.ru
13 262 1,57% http://ermak96.ru
14 193 1,15% http://onlinehindinews.in
15 96 0,57% http://onnehindinews.in
16 31 0,19% https://www.google.com/
17 22 0,13% http://141456.info
18 22 0,13% http://dolotnuthietke.com
19 21 0,13% http://fhj666.top
20 20 0,12% http://plhdqm.com
21 20 0,12% http://susurlukescortbayan.xyz
22 20 0,12% http://wormaxio.xyz
23 19 0,11% http://bitcoingolde5.top
24 19 0,11% http://georgeslebanese.com
25 19 0,11% http://ilovetocopy.com
26 19 0,11% http://missteenmoosejaw.com
27 19 0,11% http://sential.info
28 18 0,11% http://bestpic.info
29 18 0,11% http://bimekan.net
30 18 0,11% http://webtastic.in

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 33,33% 12 अगस्त सावन सोमवार के उपाय टोटके
2 1 33,33% nikon d5300 price in dubai
3 1 33,33% जल्दी विवाह के लिए भोलनाथ की पूजा हिन्दी लेख

Top 15 von 664 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2713 16,23% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
2 1193 7,14% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
3 581 3,48% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux Core i7-4980HQ; de; rv:32.0; compatible; JobboerseBot; http://www.jobboerse.com/bot.htm) Gecko/201
4 377 2,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
5 345 2,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
6 288 1,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
7 210 1,26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.1)
8 202 1,21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
9 200 1,20% Opera/9.27
10 193 1,15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98)
11 193 1,15% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
12 193 1,15% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1;+http://www.google.com/bot.html)
13 173 1,04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; MRA 4.1 (build 00975))
14 173 1,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
15 169 1,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; U) Opera 7.54 [ru]

Usage by Country for August 2019

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 16714 100,00% 6694 100,00% 50151 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23